Tổng Hợp Các Code Dark Mode Cho Blogspot

Nguyễn Đức Nam
Hello anh em ! Hôm nay rảnh không có việc gì làm nên ngồi tổng hợp cho anh em các code Dark Mode cho Blogspot nhé anh em 
1 : code dark mode button :
Bước 1: Đăng nhập Blogger -> Mẫu -> Chỉnh sửa HTML tìm đến thẻ ]]></b:skin> và dán CSS sau lên trên: 
/*code dark mode ttit */.nightmode { background:#000; color:#fff } button { padding:10px; width:100%; border:0; color:#fff; text-transform:uppercase; background:#66689c }
Bước 2: Bạn tìm đến thẻ đóng </body> và dán đoạn code sau lên trên: 

<script> //<![CDATA[ $(document).ready(function(){ $("button.tombol-nightmode").click(function(){ $("body").toggleClass('nightmode'); }); }); //]]> </script>
Bước 3: Dán đoạn code sau vào chỗ muốn hiển thị: 
<button class="tombol-nightmode">Chế độ ban đêm</button>
2 : CODE AUTO DARK MODE :
Bước 1: Đăng nhập Blogger -> Mẫu -> Chỉnh sửa HTML tìm đến thẻ </body> và dán CSS sau lên trên: 
<script type="text/javascript" date="get-now"> now = new Date ; gio = now.getHours(); if (gio >=20) { document.write ("<style>body {background: #171c25!important}</style>") } </script>
-  Đổi 20 thành giờ bạn muốn hoạt động

CHIA SẺ VỚI

Tác Giả :

Xin chào các bạn, các bạn có thể gọi tôi là Nam. Hiện tại tôi lại đang quản lý blog Tuổi Trẻ IT - là blog chia sẻ về những thủ thuật blogspot, ...